Soon there will be new chicks coming out of the incubator.
If all goes well they will be coming out in the weekend of 12 and 13 february.  30 Januari I shall make some pictures from the eggs in the incubator and when we are screening the eggs.
 
Binnenkort komen er nieuwe kuikens uit de broedmachine. Als alles goed gaat zullen ze in het weekend van 12 en 13 februari uitkomen. 30 Januari zal ik een paar foto's maken van de eieren in de broedmachine en wanneer we ze aan het schouwen ( doorlichten) zijn.
 
Below 2 pictures: 1 where the eggs lie in the (fairly primitive) incubator. The white eggs are the  Houdan eggs.
The next picture is of an egg that has been in the incubator for one week that we're screening.
 
Hieronder 2 foto's: 1 waar u de eieren in de (redelijk primitieve) broedmachine ziet liggen. De witte eieren zijn Houdan eieren.  de volgende foto is van een ei dat 1 week in de broedmachine ligt dat geschouwd wordt.
eieren in de broedmachinethe eggs in the incubator
 
1e teken van leven
first sign of life
 
1 February: The eggs has been laying in the incubator for 9 days now, we'll be screening them this evening. Below a picture of an egg laying 9 days in the incubator.
 
1 Februari: de eieren liggen nu 9 dagen in de broedmachine, hieronder de foto van een ei dat 9 dagen in de broedmachine ligt.
 
10 dagen broedmachine
 
12 February  the little chicks in the eggs are chirping a lot  and some of them are pecked.
 
12 Februari de kuikens in het ei zijn flink aan het piepen sommige zijn al aangepikt.
aangepikte eierenthe eggs are pecked.
 
13 february the first chick is out, it's one of the Houdans.
He or she's got a spot on it's head to it's beak,  it is quite a heavy little chicken.
 
13 februari het eerste kuiken is er uit, het is een van de Houdans. hij of zij heeft een vlek op het hoofd dat door loopt naar de snavel, het is een behoorlijk zwaar kuiken.
 
het eerste kuiken van 2011the first little houdan chick
al iets opgedroogt
 
13 february 16:10  5 little Houdan chicks and 1 French Faverolles and more to come.
 
13 februari 16:10 5 kleine Houdan kuikens en 1 Franse Faverolles en nog een aantal piepend in het ei
 
14 February 11 little Houdan chicks and 6 French Faverolles
and some chirping in the egg.
update 19:21 12 French Faverolles and 13 Houdan chicks. Below a film of the little chicks.
 
14 februari 11 Houdan kuikens en 6 franse Faverolles en nog een aantal in het ei piepend en wel.
update 19:21 12 Franse Faverolles en 13 Houdan kuikens hieronder een filmpje van de kuikentjes.
 
 
 
One week later, the chicks are getting feathers on their wings and some of them are getting little tales. (probably roosters)
 
Een week later, de kuikens krijgen veren op hun vleugels en sommige krijgen al kleine staartjes. (waarschijnlijk de hanen)
 
het eerst geboren kuiken (lijkt veel belovend)1 week old chick
 
Two weeks old: the chicks are growing fast.
Twee weken oud: de kuikens groeien snel.
2 weken oud2 weeks old
 
 
3 weeks
 The chicks are growing well, they weigh around 200 grams.
3 weken
De kuikens groeien goed, ze wegen rond de 200 gram nu.
3 weken3 weeks old
 
5 weeks old: the chicks are about 400 to 450 grams and fully feathered.
 
5 weken oud: de kuikens wegen nu tussen de 400 en 450 gram en zijn volledig bevederd
5 wrken5 weeks
 
 
7 weeks old the chicks don't need any heat anymore.
When they are outside they make little fake fights with each other.
They can fly about 1 mtr high.
 
7 weken de kuikens kunnen nu zonder verwarming. 
wanneer ze buiten zijn maken ze kleine schijn gevechtjes.
Ze kunnen nu ongeveer 1 meter hoog vliegen.
houdan hen 7 weeks 7 weeks
 
The chicks are now 3 months and 1 week old.
For 3 weeks ago I had a chick of which i thought it was a female, it turned out to be a male.
He has quite a big, red combe and his feathers have a greenish sheen what the hens do not have.
The hens have now an enormus crest, the feathers on the crest are standing pretty loose. The feathers are not yet mature.
 
De kuikens zijn nu 3 maanden en 1 week oud.
voor 3 weken terug had ik nog een kuiken waarvan ik dacht dat het een hen was, maar toch een haan bleek te zijn.
Hij kreeg opeens wel een erg grote, rode kam. 
Zijn veren kregen een groenige glans, wat de hennen nu nog nauwelijks hebben.
De hennen hebben nu een enorme kuif  waarvan de veren vrij los van elkaar staan.
De veren van de kuif zijn nog niet geheel ontwikkeld.
 
de hen die toch een haan bleek3 months
 
 
It's now the 30th of June and the first 5 Houdan eggs from the youngsters are layed.
although they are still eating raising pellets for young chickens. (don't know how it's called in English)
They are quite small but they will grow when they are going to lay regularly.
The wheight of these eggs are about 27 grams and a mature Houdan hen lays eggs with a wheight of 60 grams.
 
Het is nu 30 juni en de eerste 5 eieren van de jonge hennen zijn gelegd.
Ondanks dat ze nog steeds opfokkorrel krijgen.
het zijn erg kleine eieren, deze groeien naarmate de hen regelmatiger gaat leggen.
het gewicht van de eitjes is rond de 27 gram en volwassen hen legt eieren van ongeveer 60 gram.
4,5 months 4,5 months
 
in 2013 i had for the first time a broody Houdan hen she hatched out 4 of the 4 eggs, what a succes!
She was a very good mother who was quite protective for her baby's up till they where 3 months old.
 
in 2013 had ik voor het eerst een broedse Houdan hen zijnheeft 4 van de 4 eieren uitgebroed een zeer goed resultaat!
Ze was een zeer goede moeder die behoorlijk beschermend was voor haar kroost tot ze ongeveer 3 maanden oud waren.
houdan mommy