This year we're going for the first time to some poultry shows whit our chickens.
And I want to keep you posted of the preparations for the shows.
 
Dit jaar gaan we voor het eerst met de kippen naar een of meerdere tentoonstellingen.
En ik wil u op de hoogte houden van de voorbereidingen voor de tentoonstelling.
 
4 Months to go/ 4 maanden te gaan:
The chickens are now 4,5 months old and are still getting young poultry pellets, these pellets ensure that the chickens get enough to support good growth.
Around this time you have to split the roosters and the hens. The young males would sometimes pluck from the crests of the hens as they are trying to mate.
 
De kippen zijn nu 4,5 maand oud en krijgen nog steeds opfokkorrel, dit zorgt ervoor dat de kippen voldoende binnen krijgen voor goede groei.
Rond deze tijd moet u ervoor zorgen dat de hanen en hennen van elkaar gescheiden zijn,
De jonge hanen willen namelijk nog wel eens de veren van de kuif uitplukken bij het treden.
 
1 Month to go/ 1 maand te gaan
You have to pick up the chickens regularly so they don't get so stressed when the examiner have to judge them.
Because my experience is that the Houdans are normally quit calm, but when there a bit insecure about there new environment they do get a little stressed.
 
je moet de kippen nu regelmatig oppakken zodat ze niet in de stress schieten wanneer de keurmeester ze moet beoordelen.
Mijn ervaring is namelijk dat Houdans normaal gezien redelijk rustig zijn, maar wanneer ze zich nog niet helemaal zeker voelen in hun nieuwe omgeving ze toch een beetje gestressed worden. 
 
2 Weeks before/ 2 weken voordien
Vitamin C  works against stress so you could start 2 weeks before the show whit a vit. C cure.
Give 3 days extra vitamin C, than 3 days nothing extra, and than again 3 days extra vit. C.
Vitamin C also works against heat stress.
 
Vitamine C werkt tegen stress, zo kun je dus starten met een vitamine C kuur ongeveer 2 weken voor de show. 
De kuur gaat als volgt: 3 dagen extra vit c (bijv 1 bruistablet vit c door 1 ltr water) 3 dagen niets extra en dan weer 3 dagen extra vit C.
Vitamine C werkt ook tegen hitte stress. 
houdan Bantam at the show 
Houdan bantam at the show
 
 
Washing the chickens.
About one week to a few days before you go to the show, you could wash you're Houdans.
At best you wash them whit baby or dog shampoo because that doesn't sting in the eyes.
The crest is mostly the most and the hardest work.
Because there is a lot of wite in it and you dont want to get the shampoo in the eyes and beak. The rest is not a big work.
Afterwards you need to dry them with a towel and then you blow them dry with a hairdryer. (not to hot!)
My chckens love the hairdryer so that shouldn't be a problem.
After you have them dry you put them in a draft free and clean shelter where they can stay untill the show.
So they can also recover a little from the shock, they always are a little scared.
 
Het wassen van de kippen.
Ongeveer 1 week tot een paar dagen voor de show kun je het beste de Houdans wassen.
Het beste kun je ze wassen met baby of honden shampoo dit prikt namelijk niet in de ogen.
De kuif is het meeste en moeilijkste werk, want er zit veel wit in de kuif en je wil niet dat er shampoo in de ogen en snavel terecht komt. De rest is geen groot werk.
Nadien droog je de kippen met een handdoek om het meeste vocht te drogen.
Daarna kun je de kippen droog fohnen. (niet te heet!)
Mijn kippen vinden het fohnen erg fijn dus dat zal geen probleem zijn.
Nadat je ze zo goed als droog hebt zet je ze in een tocht vrij en schoon, hok waar ze kunnen blijven tot de show.
Hier kunnen ze dan ook een beetje bijkomen van de schrik, ze krijgen er altijd een beetje een schok van.
 
show houdan hen
Houdan hen at the show (95 points)
 
 The points
For example the hen above got 95 points on the show.
This is what the judge wrote on the paper  about this hen.
Very good crest with enough sight.
Very good comb, eyes and beard.
Good colour dividing.
Very good pinion width.
Very good feathering.
Beautiful 5th toe.
Very Good leg colour. (that is not what i think tough,  the legs should be lighter in my oppinion)
 
De punten.
Ter voorbeeld: de hen hierboven kreeg 95 punten op de show.
Dit is wat de keurmeester op het beoordelingspapier had gezet.
ZG kuif met voldoende zicht.
ZG kam, ogen en baard.
G kleurverdeling.
ZG slagpenbreedte.
ZG bevedering.
F 5e teen stand.
ZG beenkleu.r (dit is niet wat ik vind,ik vind dat de benen lichter van kleur zouden moeten zijn)
 
houdan female